Regulamin ZMKiPD

Regulamin uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJCM

 

§1 Uczestnictwo w zajęciach i zaliczenia

 1. Wszystkie zajęcia (wykłady, seminaria, ćwiczenia) realizowane w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej (dalej w skrócie: ZMKiPD) są obowiązkowe dla studentów wszystkich kierunków, realizujących poszczególne przedmioty w wymienionej jednostce Uczelni.
 2. W sytuacji nieobecności studenta na zajęciach, student ma obowiązek odrobienia zajęć z inną grupą/kierunkiem, realizującym temat przewidziany na zajęcia, które student opuścił. Fakt odrabiania zajęć należy zgłosić prowadzącemu przed zajęciami.W przypadku nieobecności studenta na wykładzie, dopuszczalną formą usprawiedliwienia nieobecności jest zwolnienie lekarskie.
 3. Zajęcia realizowane są w wymiarach uwzględnionych poniżej, które jednocześnie podane zostały szczegółowo w sylabusach dla poszczególnych przedmiotów realizowanych w ZMKiPD:

  1) II rok, kierunek lekarski-

  2) V rok, kierunek lekarski-

  3) III rok, kierunek lekarsko-dentystyczny-

  4) IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny-

  5) III rok, kierunek pielęgniarstwo-

  6) III rok, kierunek położnictwo-

  7) II i III rok, kierunek ratownictwo medyczne-

  8) I rok, kierunek analityka medyczna-

  9) I rok, kierunek farmacja-

  10) IV rok, kierunek farmacja-

  Zajęcia odbywają się w grupach dziekanatowych lub według wewnętrznego podziału, ustalonego przed rozpoczęciem zajęć.

 4. Do zaliczenia przedmiotu, który zgodnie z programem i planem studiów dla danego kierunku, prowadzony jest w ZMKiPD, wymagane jest:

  • uzyskanie przez studenta zaliczeń cząstkowych na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach (dokumentowane na bieżąco w książeczkach zajęć)

  • uzyskanie zaliczenia/ zaliczenia z oceną/ zdania egzaminu końcowego zrealizowanego w jednostce przedmiotu.

  Zaliczenie potwierdza się poprzez odpowiedni wpis w książeczkach zajęć, na karcie egzaminacyjnej lub formularzu zaliczenia oraz w systemie USOS

 5. W sytuacji studenta, który realizował przedmiot na innym kierunku/uczelni, dopuszcza się inną formę zaliczenia przedmiotu. W takim przypadku student zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku do Kierownika ZMKiPD, przed rozpoczęciem zajęć.

 

§2 Forma i przygotowanie do zajęć

 1. Zajęcia prowadzone w ZMKiPD odbywają się w trzech formach- wykład, seminarium i ćwiczenia. Zgodnie z ich definicjami, student ma obowiązek odpowiedniego przygotowania się do danej formy zajęć:
  • WYKŁAD- polega na bezpośrednim lub pośrednim przekazywaniu wiadomości jakiemuś audytorium. Ma on na celu wprowadzenie studentów do konkretnej tematyki, przekazania wiedzy w postaci definicji, wzorów, procedur czy algorytmów postępowania, historii, interpretacji danych zagadnień. Może także służyć prezentacji bardziej szczegółowych zagadnień – wówczas dany wykład może bazować na zagadnieniach innego wykładu, jaki słuchacze już wcześniej wysłuchali.

Wyróżnia się typy wykładu:

– wykład konwencjonalny – w którym treść jest bezpośrednio przekazywana przez prowadzącego w gotowej do zapamiętania postaci,

– wykład problemowy – jest ilustracją jakiegoś problemu naukowego albo praktycznego,

– wykład konwersatoryjny – polega na przeplataniu fragmentów mówionych wykładu z wypowiedziami słuchaczy lub z wykonywaniem przez nich odpowiednich zadań teoretycznych lub praktycznych.

Treści z wykładu są wprowadzeniem do innych form zajęć. W oparciu o wiedzę przekazaną na wykładzie, student zgłębia temat, przygotowując się do kolejnych zajęć seminaryjnych lub praktycznych.

  • SEMINARIUM- metoda nauczania polegająca na czynnym uczestnictwie studentów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci wypowiedzi, prezentacji, referatu, jak również biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się posiadaną wiedzą.
  • ĆWICZENIA- ułatwiają studentom bezpośrednie poznanie rzeczywistości, w której będą poruszać się po ukończeniu studiów. Celem zajęć ćwiczeniowych jest nauczenie umiejętności praktycznych oraz wykorzystania ich w sytuacjach, które tego wymagają. Ćwiczenia praktyczne wymagają od studentów posiadania wiedzy, w oparciu o którą wypracują zdolności manualne, zdolności analizy sytuacji, podejmowania decyzji oraz wyciągania wniosków. W przypadku studiów medycznych, najczęstszą formą prowadzenia zajęć jest symulacja.
 1. Tematy zajęć, do których student ma obowiązek się regularnie przygotowywać zamieszczone są w książeczkach zajęć, w sylabusach przedmiotów, oraz na stronie: www.medycynakatastrof.wl.cm.uj.edu.pl
 2. Prowadzący ma prawo sprawdzić przygotowanie do zajęć w dowolnej formie (sprawdzian pisemny przed zajęciami, odpowiedź ustna przed lub w trakcie zajęć, obserwacja i dyskusja w trakcie zajęć).
 3. Nieprzygotowanie do zajęć skutkuje niezaliczeniem danego tematu i uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia/ egzaminu. W takiej sytuacji student ma obowiązek zaliczenia danych zajęć na zasadach ujętych w §1, pkt.2. W sytuacji braku takiej możliwości, zaliczenie odbywa się na zasadach ustalonych z Koordynatorem przedmiotu (informacja na stronie www.medycynakatastrof.wl.cm.uj.edu.pl).
 4. Prowadzący ma prawo odmówić możliwości uczestnictwa w zajęciach studentowi, który jest nieprzygotowany lub spóźnił się powyżej czasu uniemożliwiającego pełne uczestnictwo w zajęciach.

 

§3 Zasady współpracy i zachowania na zajęciach

 1. Studenci zobowiązani są do przynoszenia na każde zajęcia wydrukowanych książeczek zajęć, które są dostępne na stronie www.medycynakatastrof.wl.cm.uj.edu.pl.
 2. Studenci zobowiązani są do zmiany obuwia na zajęcia prowadzone w ZMKiPD. W przypadku braku obuwia zastępczego, prowadzący ma prawo odmówić studentowi prawa uczestnictwa w zajęciach.
 3. Na zajęciach symulacyjnych obowiązuje ubiór medyczny. Studenci powinni mieć na zajęciach własne stetoskopy.
 4. Zgodnie z zasadami obowiązującymi na UJCM:
  • Ubiór studenta na zajęciach powinien być schludny i czysty.
  • Należy unikać spodni z krótkimi nogawkami oraz mini spódnic, sandałów, butów na wysokich obcasach.
  • Konieczne jest zachowanie podstawowych zasad higieny osobistej.
  • Należy unikać drażniących perfum i wód toaletowych.
  • Ewentualny makijaż powinien być stonowany.
  • Włosy powinny być schludnie uczesane, nie powinny zasłaniać twarzy i oczu.
  • Długość włosów nie powinna przeszkadzać w badaniu pacjenta.
  • Wąsy i broda powinny być starannie przycięte.
  • Biżuteria powinna być ograniczona do minimum.
  • Tatuaże nie powinny być widoczne.
  • Paznokcie powinny być schludnie przycięte.
 5. Niestosowanie się do powyższych zasad może skutkować brakiem zgody prowadzącego na uczestnictwo w zajęciach.
 6. Niedopuszczalne na zajęciach jest spożywanie posiłków, korzystanie z  telefonów komórkowych oraz używanie innych urządzeń elektronicznych w celach innych niż notowanie.

 

§4 Przepisy końcowe

 1. Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie, są rozwiązywane przez Koordynatorów przedmiotów oraz p. o. Kierownika jednostki .