Regulamin szkoleń

                                                                                                                 

 

REGULAMIN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH

prowadzonych przez

Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

w ramach realizacji projektu

 

 „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” („Strengthening CBRNE safety and security – Coordination and Standardization”) finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

 

 

 • § 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2023 rdo 30.03.2024 r.

 

 • § 2 Definicje
 1. Szkolenie otwarte– szkolenie, na które może się zapisać każda osoba nieprowadząca
  i nieorganizująca szkoleń ratowniczych w zakresie omawianym na szkoleniu.
 2. Szkolenie zamknięte– szkolenie realizowane na zamówienie określonego odbiorcy, kierującego na nie wskazane przez siebie osoby.
 3. Szkolenie zaplanowane– szkolenie, którego termin został wstępnie zaplanowany.
 4. Szkolenie potwierdzone– szkolenie, którego realizacja w danym terminie została potwierdzona przez Organizatora.
 5. Organizator – Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
 6. Zgłaszający na szkolenie– osoba fizyczna lub prawna, zgłaszajaca uczestnika szkolenia lub chęć uczestnictwa. Zgłaszający na szkolenie nie musi być jednocześnie uczestnikiem szkolenia.
 7. Uczestnik– osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie „Aplikacji na szkolenie” dostępnej na stronie internetowej Organizatora.
 8. Zgłoszenie– wypełniona i przesłana do Organizatora „Aplikacja na szkolenie” – dostępna na stronie internetowej Organizatora.
 9. Potwierdzenie – wiadomość email, wysłana do Zgłaszającego na szkolenie, potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.
 10. Rezygnacja ze szkolenia– przesłanie pisemnej informacji o  rezygnacji  uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
 11. Miejsce szkolenia – miejsce, w którym odbywa się szkolenie (wskazane przez Organizatora).
 12. Ewaluacja szkoleń– działanie mające na celu ocenę przebiegu szkolenia.

 

 

 • § 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu
 1. Oferta szkoleniowa kierowana jest do personelu medycznego (lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, dyspozytorów medycznych) systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz służb współpracujących i wspierających.
 2. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu szkolenia, prezentowania właściwej postawy i bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania podczas udziału w szkoleniu.
 3. Warunkiem kwalifikacji do szkolenia jest wypełnienie Zgłoszenia dostępnego na stronie Organizatora https://medycynakatastrof.wl.cm.uj.edu.pl/pl/
 4. Po otrzymaniu Zgłoszenia i zaakceptowaniu kandydatury Uczestnika, Organizator wysyła na adres mailowy, wskazany w formularzu Zgłoszenia informację o zakwalifikowaniu Uczestnika na dane szkolenie seminaryjne.
 5. Samo przesłanie przez Uczestnika Zgłoszenia nie jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na szkoleniu i potwierdzeniem udziału w nim. 
 6. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego szkolenia decyduje Organizator.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia na szkolenie bez podania późniejszego uzasadnienia.
 8. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy Uczestników będą umieszczone na liście rezerwowej,
  o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.
 9. Osoby planujące udział w szkoleniach mają do wyboru następującą ofertę seminariów, obejmującą zagadnienia:
  • Zagrożeń biologicznych (B)
  • Zagrożeń chemicznych (C)
  • Zagrożeń radiacyjnych/nuklearnych (R/N)
 10. Szkolenia są finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu „Sprawy wewnętrzne”.
 11. Przebieg szkolenia, zarówno w czasie zajęć, jak i w czasie przerwy, może być dokumentowany
  w formie zdjęć, bądź filmów video, publikowanych później w celach naukowych, popularyzatorskich
  i marketingowych przez Organizatorów szkolenia.
 12. Uczestnicy wysyłając Zgłoszenie zobowiązani są do wyrażenia zgody na wykorzystanie ich wizerunku w związku z udziałem w Projekcie w jakiejkolwiek formie, za pośrednictwem dowolnego medium w celach związanych m.in. z realizacją i popularyzacją projektu. W wyjątkowych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu.
 13. Organizator dopuszcza możliwość dokumentowania przebiegu zajęć praktycznych przez Uczestników szkolenia wyłącznie za zgodą kierownika szkolenia.
 14. Uczestnicy szkolenia nie mają prawa bez pisemnej zgody Organizatorów wykorzystywać, udostępniać i publikować pod żadną postacią materiałów edukacyjnych oraz przekazywanych podczas szkoleń treści i obrazów.
 15. Uczestnicy szkolenia nie mają prawa do wykorzystywania zdobytej wiedzy (ochrona „know-how”)
  w celach komercyjnych, w szczególności poprzez prowadzenie odpłatnych szkoleń, wykładów ani innych form kształcenia, przez okres 3 lat od zakończenia szkolenia.
 16. W przypadku niedotrzymania przez Uczestnika warunków określonych w ust. 10 i 11 Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 50 000 zł za każdy przypadek naruszenia warunków uczestnictwa w szkoleniu opisanych w ust. 10 i 11.
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia Uczestnika ze szkolenia w przypadku naruszenia zasad regulaminu szkolenia lub niewłaściwego zachowania podczas trwania szkolenia. Osoby po spożyciu alkoholu lub przyjęciu środków mających wpływ na ich sprawność intelektualną
  i motoryczną, zostaną natychmiast skreślone z listy uczestników i obciążone wszelkimi kosztami wynikającymi z konsekwencji ich zachowania. W takim przypadku Uczestnik szkolenia zobowiązany będzie do pokrycia kosztów uczestnictwa w szkoleniu.
 18. Udział w szkoleniu oznacza pełną akceptację wszystkich warunków i postanowień regulaminu szkoleń.

 

 • § 4 Organizacja Szkolenia
 1. Liczba uczestników szkoleń jest ograniczona, zgodnie z wymogami danego szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej liczby uczestników szkolenia.
 3. Szkolenie obejmuje określoną w programie liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
 4. Zajęcia seminaryjne odbywają się w jednej grupie, zajęcia praktyczne w podgrupach o liczbie uczestników uzależnionej od charakteru szkolenia.
 5. Uczestnik może wziąć udział jeden raz w każdym rodzaju szkolenia.
 6. Organizator zapewnia w ramach szkolenia materiały dydaktyczne.
 7. Materiały, które Uczestnik szkolenia otrzyma, stają się jego własnością z chwilą zakończenia szkolenia.
 8. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, utrzymania należytej kultury osobistej i poszanowania porządku, zasad bezpieczeństwa oraz przestrzegania dyscypliny szkolenia.
 9. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach w pełnym jego wymiarze. Jakakolwiek nieobecność na zajęciach jest podstawą do skreślenia Uczestnika ze szkolenia, tym samym traci prawo do uzyskania certyfikatu.
 10. Ukończenie szkolenia jest potwierdzane wydawanym zaświadczeniem o jego ukończeniu /Certyfikatu/.
 11. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu lub skreślenia z listy uczestników, Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów Organizatorowi szkolenia, najpóźniej w chwili złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
 12. Jeżeli w terminie określonym w ust. 11, Uczestnik szkolenia nie zwróci materiałów w całości, zostanie obciążony kosztami szkolenia, w tym zakupu nowych materiałów po cenie ustalonej przez Organizatora.
 13. Uczestnik w trakcie korzystania z użyczonego mu sprzętu na czas szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji użytkowania takiego sprzętu. W przypadku niewłaściwego lub nieprawidłowego użycia, czego konsekwencją będzie uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu, Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia kosztów jego naprawy lub wymiany na nowy.  
 14. W przypadku złożenia w trakcie szkolenia rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników ze względu na nieprzestrzeganie Regulaminu szkolenia, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia rzeczywistych kosztów szkolenia w zakresie dotyczącym jego udziału tj. kosztom jednostkowym poniesionym na przygotowanie szkolenia, tj. 1/12 kosztów szkolenia obliczonych z kosztów bieżących i kosztów ich przygotowania, procedur przetargowych, zakupu i kosztów sprzętu, zaangażowania trenerów i konsultantów i wyrządzonych szkód w wysokości podanej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania zobowiązań na drodze postępowania cywilnego.
 15. Organizator może odstąpić od egzekwowania wymienionych w ust. 14 należności w szczególnych sytuacjach.
 16. Organizator szkolenia zapewnia zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do prawidłowej realizacji szkolenia.
 17. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę osobistego mienia Uczestników w trakcie szkoleń.
 18. Szkolenia będą przeprowadzane przez odpowiednio przygotowanych Instruktorów.
 19. Organizator zapewnia uczestnikom i instruktorom ubezpieczenie OC i NNW podczas szkolenia.

 

 • § 5 Ewaluacja szkoleń
 1. W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych Uczestnicy szkolenia będą zobowiązani wypełnić ankiety ewaluacyjne, oceniające organizację, metodykę szkolenia oraz Instruktorów.
 • § 6 Warunki płatności
 1. Szkolenia i materiały edukacyjne są bezpłatne dla Uczestników.
 2. Zakwaterowanie i wyżywienie Uczestników podczas szkoleń seminaryjnych (nocleg, śniadanie, lunch) odbywa się we własnym zakresie.

 

 • § 7 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przed planowaną datą jego rozpoczęcia,
  a także przerwania lub odwołania szkolenia w trakcie jego trwania z ważnych przyczyn, niezależnych od Organizatora.
 3. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego (Uczestnika)
  na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany
  w aplikacji na szkolenie.
 4. Organizator poinformuje mailem Zgłaszającego na szkolenie o wyznaczeniu nowego terminu szkolenia.

 

 • § 8 Rezygnacja ze szkolenia
 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie: – Powyżej 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – rezygnacja jest bezpłatna – Poniżej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do poniesienia opłaty równoważnej wartości kosztów szkolenia pojedynczej osoby.
 2. W przypadkach szczególnych (losowych), Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia opłaty.
 3. Uczestnik szkolenia lub Zgłaszający może za zgodą Organizatora wskazać inną osobę na swoje miejsce bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w danym terminie uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu w innym terminie, o ile nowy termin szkolenia zostanie wyznaczony przez Organizatora i będą dostępne miejsca na szkoleniu. Postanowienia dotyczące kosztów określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 5. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% kosztów szkolenia
  i kosztów z tym związanych. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję
  o odstąpieniu od żądania opłaty.

 

 • § 9 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika projektu jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków, pokój nr 27. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
 3. Dane osobowe Uczestnika projektu przetwarzane będą wyłącznie w celu udziału w projekcie „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja”, czyli w celu udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu, a także potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu na podstawie Porozumienia nr 5/NMF/2021 oraz umowy Partnerskiej nr 8/NMF/CBRNE/2020.
 4. Dane osobowe Uczestnika projektu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO to jest zawarcia i realizacji umowy, której przedmiotem jest udział Uczestnika projektu w realizowanych w ramach projektu szkoleniach.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika projektu jest warunkiem zawarcia i wykonania ww. umowy, której przedmiotem jest udział w szkoleniach realizowanych w ramach projektu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w projekcie i udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 6. Dane osobowe Uczestnika projektu w związku z realizacją umowy, o której mowa w ust. 4 będą udostępniane Podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane Beneficjentowi projektu (ABW) podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Operatora Programu – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Instytucji Wspierającej – Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub beneficjenta.  Udostepnienie danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy, o której mowa w ust. 4 powyżej.
 7. W związku z obowiązkowym ubezpieczeniem NNW dane w zakresie: imię, nazwisko, adres, pesel zostaną udostępnione ubezpieczycielowi COMPENSA TU SA.
 8. Dane osobowe Uczestnika projektu nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz do organizacji międzynarodowych.
 9. Dane osobowe Uczestnika projektu będą przetwarzane do czasu rozliczenia Programu „Sprawy wewnętrzne” oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji przez okres prawem przewidziany.
 10. Uczestnik projektu posiada prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 11. Dane osobowe Uczestnika projektu nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 12. Uczestnik projektu posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 • § 10 Inne postanowienia
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 
 3. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Organizatora.
 4. W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Kierownik Projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Organizator szkolenia

Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej

 

 

…………………………………………….

 

 

 

Projekt ,,Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja”
realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej