Misja Zakładu

Misja Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJCM polega na:

 

  • poszanowaniu takich wartości, jak humanizm i godność człowieka, poprzez uwrażliwianie studentów na potrzebę niesienia pomocy osobom w stanie zagrożenia życia i zdrowia, znaczenie relacji partnerskich z pacjentem oraz współpracownikami
  • przekazaniu studentom umiejętności samodzielnego myślenia, swobody dyskusji, wymiany poglądów, wymiany myśli, poprzez prowadzenie zajęć opartych o metody aktywne
  • dostosowywaniu oferty badawczej i edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się świata, nowych zagrożeń, konsultując i tworząc ją z otoczeniem społecznym, innymi jednostkami naukowymi oraz partnerami zewnętrznymi
  • przygotowaniu do pracy zawodowej na najwyższym poziomie lekarzy, lekarzy dentystów i inny personel medyczny, poprzez prowadzenie zajęć w oparciu o zalecenia Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla Szkolnictwa Wyższego, kładącymi nacisk na efekty kształcenia
  • stworzeniu studentom możliwości uczestniczenia w życiu naukowym, poprzez działalność Koła Naukowego, organizację szkoleń, warsztatów oraz konferencji naukowych
  • upowszechnianiu efektów badań i doświadczeń, poprzez publikacje naukowe, udział w konferencjach i zjazdach naukowych oraz wydarzeniach popularyzujących wiedzę