Formularz zgłoszeniowy

Wybierz nazwę kursu i datę: *


 

Imię *

Nazwisko *

Data urodzenia *

Adres e-mail *

Telefon kontaktowy *


Adres korespondencyjny

Kod pocztowy *

Miejscowość *

Ulica, nr mieszkania *


Dane rozliczeniowe

Instytucja, miejsce pracy

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr mieszkania

NIP


Komentarz

 

* - pola wymagane


 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania, miejsce pracy, NIP w celu uczestnictwa w szkoleniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.


 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniu. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do kwalifikacji na szkolenie. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 1 roku. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie anulowanie zgłoszenia na szkolenie. Wycofanie zgody można przesłać na adres medycyna.katastrof@uj.edu.pl, lub stawiając się osobiście w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.


Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje

Wielkość fontu
Kontrast