Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja

                                                                                                                      

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum realizuje w partnerstwie m.in. z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego projekt pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja”. Przedsięwzięcie jest finansowane z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014– 2021. Program pozostaje
w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt ma na celu poprawienie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli poprzez zapobieganie oraz zwalczanie zagrożeń w zakresie CBRNE (tzw. czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i materiałów wybuchowych).

Przedsięwzięcie stanowi odpowiedź, na zapotrzebowanie różnych służb i instytucji
w zakresie ustandaryzowania procedur, umożliwiających podjęcie właściwych działań zarówno
w sytuacji zagrożenia, jak i kryzysu wynikającego z użycia czynników CBRNE.

Projekt będzie realizowany w okresie od maja 2021 do marca 2024 r.

Wartość całkowita projektu wynosi 7 250 000,00 €

Wartość dofinansowania z NMF 2014-2021: 6 162 500,00 €

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 1 087 500,00 €

Projekt realizowany jest przez:

 • Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Państwową Agencję Atomistyki
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 • Szkołę Główną Służby Pożarniczej
 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
 • Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
 • Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej
 • Norwegian Directorate for Civil Protection
 • Norwegian Defence Research Establishmen

Więcej informacji na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowania i projektów realizowanych w ramach funduszy norweskich jest dostępne pod adresami: 

www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org oraz www.eog.gov.pl

oraz www.fundusze.mswia.gov.pl

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 

 

Szanowni Państwo,

 

W obszarze zapewnienia bezpieczeństwa państwa zwraca się coraz większą uwagę na zagrożenia ze strony materiałów niebezpiecznych pochodzenia biologicznego (B), chemicznego (C) i radiacyjnego/nuklearnego (R/N).

Obok wojska, organizacje terrorystyczne i przestępcze, mają szerokie możliwości wykorzystania materiałów niebezpiecznych dla realizacji swoich celów.

Sytuacja ta wymusza na krajach europejskich podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli krajów Unii Europejskiej i krajów z nią stowarzyszonych.

Celem projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” („Strengthening CBRNE safety and security – Coordination and Standardization”) finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu „Sprawy wewnętrzne” jest poprawa zdolności reagowania służb ratowniczych na wymienione zagrożenia.

Beneficjentem i Liderem projektu jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Partnerami w projekcie obok Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum są:

 • Ministerstwo Zdrowia (MZ)
 • Wojskowa Akademia Techniczna (WAT)
 • Szkoła Główna Państwowej Straży Pożarnej (SGPSP)
 • Polska Agencja Atomistyki (PAA)

 

Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum bierze aktywny udział w realizacji tego Projektu.

Zadaniem Zakładu jest:

 • Dokonanie analizy luk istniejących w przygotowaniach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na zagrożenia CBRNE
 • Dokonanie analiz procedur postępowania służb ratowniczych na miejscu zdarzenia CBRNE, zasad transportu ofiar i sposobu hospitalizacji, w tym procedur triage’u, wczesnej diagnostyki i leczenia
 • Wypracowanie procedur postępowania z pacjentem, ofiarą zdarzenia CBRNE od miejsca zdarzenia po specjalistyczny oddział w szpitalu możliwych do wykorzystania w Polsce.
 • Dokonanie analiz dostępnych środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego, opracowanie standardów zabezpieczenia personelu i opracowanie zasad ich wykorzystania w różnych typach zdarzeń CBRNE
 • Przeprowadzenie szkoleń dla personelu medycznego systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z zasad prowadzenia działań ratunkowych w zdarzeniach CBRNE, we współpracy ze służbami ratowniczymi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i pododdziałami specjalnymi wojska i policji

Zebrane wyniki badań będą wykorzystane dla celów naukowych i praktycznego zastosowania w ramach „Opracowania krajowej strategii reagowania na zagrożenia CBRNE – koordynacja i standaryzacja” realizowanego w ramach Grantu Norweskiego w latach 2019-2024

Dziękujemy za okazaną pomoc w realizacji zadania i zapraszamy do udziału w szkoleniach specjalistycznych z zakresu postępowania z pacjentem, ofiarą zdarzenia CBRNE.

Tematyka, kalendarz szkoleń oraz aplikacja na szkolenia CBRNE na stronie głównej Zakładu po aktywacji (kliknięciu)boxu szkolenia CBRNE.

 

 

Zespół projektowy

Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej

Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

E-mail: projekt.cbrne@uj.edu.pl

 

Kierownik zadania realizowanego przez UJCM:

Dr Arkadiusz Trzos

E-mail: arkadiusz.trzos@uj.edu.pl

 

Projekt ,,Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja”
realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej